ZESPÓŁ

POZNAJ SKŁAD KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w istniejącym składzie została powołana zarządzeniem Wójta z dnia 16 lutego 2015 roku. W konsekwencji nowego podejścia do kompetencji rad sołeckich członkami Komisji zostali przedstawiciele każdego sołectwa Gminy Pilchowice. Na pierwszym posiedzeniu Komisji utworzono zespoły zadaniowe – powstał zespół profilaktyczny, zespół terapeutyczny oraz zespół kontrolny i tak:

Zespół profilaktyczny tworzą:

– Regina Foit, Leboszowice
– Marek Nowakowski, Nieborowice
– Krzysztof Czech, Stanica

Zespół profilaktyczny skupia się na współpracy ze szkołami, pedagogami szkolnymi i innymi instytucjami mając na celu promocję zdrowia, organizację czasu dzieci i młodzieży oraz kontrolę realizacji zewnętrznych programów profilaktycznych.

Zespół terapeutyczny tworzą:

– Krystyna Losza, Kuźnia Nieborowska
– Arkadiusz Hayduk, Żernica

Zespół terapeutyczny skupia się na obsłudze wniosków, procedurach prawnych zmierzających do orzeczenia o zobowiązaniu do leczenia odwykowego prowadzeniem rozmów motywacyjnych oraz współpracą z terapeutami i biegłymi sądowymi.

Zespół kontrolny tworzą:

– Erwin Sapik, Wilcza
– Zdzisław Klimczak, Pilchowice

Zespół kontrolny zajmuje się współpracą z punktami sprzedaży alkoholu, opiniowaniem zezwoleń oraz kontrolami sklepów i punktów gastronomicznych w zakresie przestrzegania prawa i zasad sprzedaży alkoholu.

Przewodniczący Piotr Surdel formalnie należy do każdego z wyżej wymienionych zespołów dodatkowo zajmując się marketingiem oraz stroną formalną działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

GODZINY DYŻURÓW

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utworzyła w latach ubiegłych punk konsultacyjny z zakresu terapii uzależnień. Sama komisja również prowadzi swe dyżury dla każdego zainteresowanego.